شاعر قرن بیست ویکم

گزیده ای از اشعار امیرالدین اصغردرویشی متخلص به امیر (امیرالشعرا)شاعر گمنام هرمزگانی

خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
تیر 91
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست